Fysiotherapeuten over hun beroep: de stagebegeleider

De beroepshouding van fysiotherapeuten bevat antwoorden uit interviews met circa vierhonderd fysiotherapeuten op vele vragen over een professionele beroepshouding.

Wat kenmerkt een goede stagebegeleider?

 
In Beroepsethiek en gedragsregels voor de fysiotherapeut wordt gezegd:

‘De stagebegeleider is gehouden voor de stagiair een gunstige leersituatie te scheppen en hem door voorbeeld, aanwijzingen en opdrachten de gelegenheid te bieden zich te vormen. (…) De leertijd in het werkveld behoort (…) niet alleen een vaktechnische scholing te zijn, maar dient eveneens bij te dragen aan de attitudevorming. Opleiding en werkveld hebben hierin een voorlichtende en begeleidende taak.’

De fysiotherapeut als stagebegeleider probeert een student in de beroepspraktijk verder vaktechnisch te scholen (hard skills te ontwikkelen) én een professionele beroepshouding aan te leren (soft skills te ontwikkelen). Deze paragraaf bespreekt hoe – volgens stagebegeleiders – een stagebegeleider zijn stagiair het beste kan benaderen, zodat deze veel kan leren. Anders gezegd onderzoekt deze paragraaf wat een adequate beroepshouding is ten opzichte van stagiaires. De lastige taak voor een stagebegeleider is bij een stagiair het vertrouwen op te bouwen dat het wel gaat lukken qua hard en soft skills ontwikkelen en tegelijkertijd de stagiair te corrigeren als er onvermijdelijk af en toe iets minder goed of fout gaat. Feedback kan de stagiair onzeker maken en over één ding zijn stagebegeleiders het eens:

■   Een stagiair moet zich op zijn gemak voelen. Hij moet plezier hebben in het werk en niet het gevoel hebben dat hij almaar moet presteren. De stage is een leersituatie waarin dingen ook mis kunnen gaan. Als dat gebeurt, wil ik een steun zijn voor de stagiair en niet laten merken dat hij of zij door deze fouten geen goede fysiotherapeut aan het worden is.

De vraag is hoe dat bereikt kan worden. Hoe kun je als stagebegeleider feedback geven die door de stagiair als steun (feed-back = voeding-terug) wordt ervaren en niet als afbrekende kritiek? Door feedback kan een stagiair soms het vertrouwen verliezen. Een stagiair kan door commentaar op zijn handelen dichtklappen en niets meer durven vragen en uitproberen. Stagebegeleiders zijn zich van deze mogelijkheid goed bewust en denken na over de manier waarop zij feedback geven. Hun inzichten hierover en andere aandachtspunten in de benadering van een stagiair worden in de volgende deelparagrafen gepresenteerd.

Als introductie wordt in paragraaf 5.8.1 ingegaan op de (grote) meerwaarde die een stagiair voor stagebegeleiders kan zijn. Paragraaf 5.8.2 geeft een eerste advies van stagebegeleiders: geef een stagiair de ruimte. In paragraaf 5.8.3 stellen stagebegeleiders dat het belangrijk is alert te zijn op een te grote prestatiedruk bij de stagiair. Besproken wordt hoe zij deze proberen te verminderen. In paragraaf 5.8.4 geven stagebegeleiders voorbeelden van positieve feedback en in paragraaf 5.8.5 doen de stagiaires dat. In paragraaf 5.8.6 leggen stagebegeleiders uit dat het beter is geen feedback te geven als de patiënt erbij is. In paragraaf 5.8.7 geven stagebegeleiders aan dat zij bij het geven van feedback rekening houden met de persoonlijkheid van de stagiair en voorzichtig zijn met kritiek op persoonlijkheidskenmerken.

Beeld: iStock


Tip

Hoe gaat een fysiotherapeut om met patiënten die niet willen oefenen? Wat betekent ‘eerlijk zijn’ voor fysiotherapeuten? Hoe reageer je op patiënten die vooral gemasseerd willen worden? Mag een fysiotherapeut vriendschap sluiten met een patiënt? Wat als een patiënt vooral gemasseerd wil worden? Hoe gaat een fysiotherapeut om met onsympathieke patiënten en bestaan die eigenlijk wel? Wat kan een fysiotherapeut doen voor patiënten met psychosociale problemen? Wat wordt er van een stagiair verwacht en wat van een stagebegeleider?

Het boek De beroepshouding van fysiotherapeuten bevat antwoorden op deze en vele andere vragen over een professionele beroepshouding. Dit boek is gratis digitaal beschikbaar voor fysiotherapeuten met een abonnement op BSL Fysiotherapeut Totaal.

Lees ook de eerder gepubliceerde artikelen over fysiotherapeuten en hun beroep op FysioActueel:

 

Cover De beroepshouding van fysiotherapeuten_9789036803786-157-3d_Crop